Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Η Δ.ΜΑΜΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δεσμεύεται με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Νόμος 138 του 2001), να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των Πελατών της.

Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στην ενημέρωση των Πελατών της Δ.ΜΑΜΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε αναφορικά με τα δικαιώματά τους και την πολιτική προστασίας δεδομένων της Εταιρείας.

Ποια είναι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι οποιαδήποτε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στη ζωή και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του.

Ειδικότερα όσον αφορά τους Πελάτες της Δ.ΜΑΜΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι:

Τα στοιχεία που δίνει ο συνδρομητής κατά την υποβολή αίτησης παραγγελίας του, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνα επικοινωνίας.
Οι κωδικοί πρόσβασης (Username/Password) του Πελάτη
Παρόλο που τα δεδομένα των νομικών προσώπων δεν εμπίπτουν, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, εντούτοις η Εταιρεία προστατεύει και τα δεδομένα των νομικών προσώπων που είναι πελάτες της κατά παρόμοιο τρόπο.

Εξαιρέσεις:
Η Δ.ΜΑΜΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη συγκατάθεση των συνδρομητών της στις εξής περιπτώσεις:

  • Για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλεται από το νόμο.
  • Για σκοπούς διαφύλαξης ζωτικού συμφέροντος.
  • Για την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος.
  • Για στατιστικούς σκοπούς.
X